Studerande yrkeshögskola

På Campus Nynäshamn börjar vägen till en stolt och eftertraktad framtid.

Här finner du information för dig som studerar eller ska studera på yrkeshögskolan på Campus Nynäshamn. Vi har gjort en sammanställning från A - Ö som du finner under rubrikerna nedan.

Användarkonto, Avbrott, Avskiljande, Betyg och kunskapskontroll, Bärbara datorer, CSN, Diskriminering

Användarkonto för e-post, wifi och digitala verktyg

När du blir antagen till utbildningen blir du även tilldelad ett användarkonton för CN:s datanät. Den studerande har då tillgång till följande:

 • E-post och uppkoppling till Internet
 • Office 365 (t.ex. Word, Excel, Power Point m.m.)
 • Lånedatorer med windowsmiljö
 • Scanner
 • Skrivare

I samband med upprop går utbildningsledaren igenom alla digitala verktyg och rutiner.

De studerandes konton avslutas 6 månader efter examen, eller vid avbrott.

Avbrott

Om du av någon anledning inte vill eller kan fortsätta på din utbildning, ska du kontakta din utbildningsledare för avbrottsanmälan. Om du har varit frånvarande i 6 månader utan att ha kontaktat CN kommer vi att skriva ut dig från utbildningen.

Avskiljande

Att avskilja en studerande från sin utbildningsplats är en åtgärd som bara kan komma ifråga vid ytterst allvarliga förhållanden; som missbruk, psykisk störning eller allvarliga brott. Om misstanke om grund till avskiljande uppstår, inleds processen med ett samtal med högste ansvarig för yrkeshögskolan vid CN, där den studerande informeras om misstankarna och får möjlighet att ge din syn på saken. Campus Nynäshamns ledning beslutar om en fortsatt utredning ska göras eller avskrivas. .

Betyg och kunskapskontroll

I kursplanen för respektive kurs finns uppgifter om vilka lärandemål som ska uppnås för att få betyget G och ibland VG. Kriterierna för om man får G eller VG står också angivna. Kursplanen talar också om hur läraren ska mäta om kursmålen nåtts, det vill säga vilka kunskapskontroller som görs i form av tentor, inlämningsuppgifter eller praktiska prov.

Efter genomförd kurs rapporterar din lärare in ett betygsunderlag till din utbildningsledare. Återkoppling till studerande kring betyg ska ske senast två veckor efter avslutad kurs.

Bärbara datorer

På CN finns det ett antal bärbara datorer som du som studerande har möjlighet att låna när du befinner dig i campus lokaler.

CSN

Studiemedel söker du själv via CSN:s hemsida. Läs mer om hur detta går till på webbplatsen www.csn.se. De studieperioder som gäller för respektive utbildning hittar du i lärplattformen It’s Learning.

CN är skyldiga att rapportera en bedömning till CSN om huruvida du som studerande studerande ligger i fas med dina studier och kan betraktas som heltidsstuderande. För yrkeshögskoleutbildningar gäller att du måste uppnå studieresultat i den takt som utbildningsplanen föreskriver.

Diskriminering

Om du upplever att du på något sätt blivit diskriminerad eller råkat ut för kränkande behandling ska du i första hand omedelbart kontakta din utbildningsledare. I de fall du uppfattar att det är utbildningsledaren som har utsatt dig för diskriminering eller kränkande behandling, ska du kontakta högsta ansvarig för yrkeshögskolan på CN, Lasse Sahlin.

Examensbevis, Formativ pedagogik, Funktionsnedsättningar, Fusk, Försäkring, It's Learning, Information

Examensbevis

Om du fått godkänt i alla kurser, utfärdar CN ett examensbevis. Är du inte klar får du ett så kallat utbildningsbevis i stället. Läs mer under rubriken med samma namn. Om du inte blir klar med alla kurser i tid, behöver du kontakta din utbildningsledare för att planera hur du kan färdigställa din examen.

Formativ pedagogik

På CN använder vi en formativ pedagogik, vilket innebär att du som studerande ska få tydlig och frekvent återkoppling kring hur du ligger till i förhållande till kursernas lärandemål. Återkopplingen kan ske på lite olika sätt beroende på vilken lärare du har, men läraren har ett åtagande att kommunicera med dig kring din måluppfyllelse under kursens gång.

Funktionsvariationer

CN:s lokaler är anpassade för rullstolsburna personer.

För dig som har en dokumenterad funktionsnedsättning, vilken innebär utmaningar i ditt lärande, finns det möjlighet att få särskilt pedagogiskt stöd. Läs mer under rubriken Särskilt pedagogiskt stöd!

Fusk

Användning av otillåtna hjälpmedel i samband med tentamen betraktas som fusk. Vad som är tillåtna hjälpmedel anges vid respektive tentamen. Att plagiera från Internet eller litteratur betraktas som fusk. Skolan använder antiplagiatprogram för rutinmässiga kontroller. Om misstanke om fusk uppstår, inleds processen med ett samtal där du informeras om misstankarna och får möjlighet att ge din syn på saken. Tillsammans beslutar undervisande lärare och ansvarig utbildningsledare om den fortsatta hanteringen av ärendet. Den som upprepar fusk kan bli avstängd från utbildningen.

Fysiska träffar under utbildningen

För att klara dina studier förväntas du delta i utbildningens fysiska träffar. Dessa träffar omfattar utbildningsmoment som inte kan genomföras digitalt på distans. Själva närvaron är inte betygsgrundande, men träffarnas innehåll är förstås avgörande för om du klarar dina examinationer eller ej.

Försäkring

När du studerar på en yrkeshögskoleutbildning är du försäkrad i fall av olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid. Det innefattar även färd till och från campus eller LIA-platsen. Med olycksfallsskada avses ”kroppsskada” som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte sjukdom. Myndigheten för yrkeshögskolan tecknar en personskadeförsäkring som gäller under verksamhetstid samt en ansvarsförsäkring som gäller under LIA.

It's learning

Se information under rubriken Lärplattform.

Information

Aktuell och ny information meddelas genom lärplattformen och e-post från din utbildningsledare.

Kurslitteratur, Kvalitet, Källsortering, Ledningsgrupp, LIA, Likabehandling, Lunch, Lärplattform

Kurslitteratur

De studerande ansvarar själva för inköp av kurslitteratur. Möjlighet kan finnas att köpa begagnad kurslitteratur från avgångsklasser. Övrigt kursmaterial tillhandahålls i huvudsak kostnadsfritt av respektive lärare.

Kvalitet i utbildningen

CN har satt upp kvalitetsmål för yrkeshögskoleutbildningar:

 • Utbildningen ska resultera i att de studerande blir anställningsbara och efterfrågade av branschen
 • Utbildningen ska genomföras med hög pedagogisk kvalitet utifrån ett formativt förhållningssätt
 • Utbildningen ska genomsyras av CN:s värdegrund och bidra till jämställdhet
 • Arbetslivet ska aktivt medverka i utbildningens utförande
 • Antagning och genomförande ska göras på ett rättssäkert sätt

Måluppfyllelsen mäts bland annat i de utvärderingar som du som studerande gör i slutet av varje kurs. Resultatet från utvärderingarna analyseras av personal och ledningsgrupp och ligger till grund för utveckling och förändring av utbildningen. Läs mer under rubriken Utvärdering. Utbildningen ska resultera i att de studerande blir anställningsbara och efterfrågade av branschen.

 1. Utbildningen ska genomföras med hög pedagogisk kvalitet utifrån ett formativt förhållningssätt
 2. Utbildningen ska genomsyras av CN:s värdegrund och bidra till jämställdhet
 3. Arbetslivet ska aktivt medverka i utbildningens utförande
 4. Antagning och genomförande ska göras på ett rättssäkert sätt

Källsortering

Vi källsorterar vårt avfall. Sorteringskärl finns i köksutrymmet för studerande på plan 6.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppens inflytande över utbildningen är ett sätt att kvalitetssäkra utbildningens innehåll och se till att den är relevant och aktuell utifrån vad arbetslivet efterfrågar.

Ledningsgruppens uppdrag regleras i Lagen om yrkeshögskolan (2009:128) samt förordningen (2009:130) om yrkeshögskoleutbildning. Ledningsgruppen beslutar om antagning och examination och ansvarar för att systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.

Ledningsgruppen ska ha följande sammansättning:

 • Företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen
 • Minst en företrädare för skolväsendet,
 • Minst en företrädare för de studerande samt
 • En företrädare för utbildningsanordnaren

LIA - lärande i arbete

I huvudsak ansvarar du som studerande själv för att hitta och föreslå en LIA-plats i dialog med respektive utbildningsledare. CN:s uppgift är att kvalitetssäkra LIA-platsen, bland annat genom att se till att företaget eller arbetsgivaren kan matcha arbetsuppgifter med lärandemål samt att det finns adekvat handledning att tillgå. För dig som redan studerar hos oss finns detaljerad information om LIA på lärplattformen.

Likabehandling

Målet för CN är att diskriminering, trakasserier, mobbing och annan kränkande behandling inte ska förekomma. Studerande och personal ska känna sig trygga och respekterade. Alla studerande ska ha lika rättigheter oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller funktionshinder. Både studerande och personal ska vara medvetna om vikten av ett respektfullt och gott bemötande av varandra, liksom mot övriga besökande.

På Campus Nynäshamn finns en likabehandlingsplan som anger vilka rutiner som gäller i de fall du som studerande råkar ut för diskriminering eller annan form av kränkande behandling.

Om du upplever att du blir utsatt för diskriminering eller kränkningar - kontakta omedelbart din utbildningsledare eller ytterst ansvarig för yrkeshögskolan på CN, Lasse Sahlin.

Lunch

I CN:s studerandekök finns kyl och mikrovågsugnar. Du som använder ugnar och kylskåp ansvarar själv för att det är snyggt i köket. I kaféet i entréplan kan du köpa lunch, kaffe, te och godis och kakor.

Lärplattform

Campus Nynäshamn använder en digital plattform för kommunikation mellan studerande, lärare och utbildningsledare. Plattformen kallas “Its Learning” och är ett vanligt verktyg inom utbildning för vuxna. Under uppropet får den studerande en introduktion till It’s Learning och hur den används. Inför utbildningsstarten förväntas du ha skaffat mobilt Bank ID för att kunna logga in i plattformen.

Nötter, Office 365, Omtentamen, Ordningsregler, Parkering

Nötter

Alla former av nötter och rätter där nötter ingår som ingrediens är förbjudna i CN:s lokaler för att undvika risk för allergiska reaktioner.

Office 365

Alla som är antagna till studier på CN får konto till Office 365 i samband med uppropet. Det ger bland annat tillgång till Word, Excel och Powerpoint för Office 365 samt lagring i One Drive. Du får också tillgång till Teams för gruppdiskussioner. Dina kontouppgifter skickas ut per e-post automatiskt efter att du blivit antagen till att studera.

Omtentamen

Omtentamen 1 erbjuds inom tre månader. Omtentamen 2 erbjuds därefter inom ytterligare sex månader. Omtentamen kan därefter genomföras vid ordinarie tentamenstillfälle för kommande klasser för den som läst kursen tidigare. Huruvida en sådan tredje omtentamen är möjlig, behöver du stämma av med din utbildningsledare. Efter överenskommelse mellan studerande och kursansvarig lärare och av pedagogiska skäl kan kursansvarig lärare välja annan examinationsform.

Den studerande ges möjlighet att ompröva/komplettera de mål som inte har uppfyllts i kursen Examensarbete.

Den studerande har rätt att ompröva/komplettera de mål som inte har uppfyllts under LIA.

För att kunna erhålla ett examensbevis måste samtliga kurser vara klara och betygsatta senast 6 månader efter avslutad utbildning.

Ordningsregler

Vi accepterar inte några former av diskriminering eller kränkande behandling på CN. Detta gäller såväl studerande emellan, mellan personal och studerande samt personal emellan. Läs mer kring detta under rubriken Likabehandling.

Studerande som fuskar på prov eller på något sätt stör undervisningen på ett allvarligt sätt får en formell varning.

I de enstaka fall där en studerande bedöms kunna skada sig själv, andra eller värdefull egendom i utbildningen, kan den studerande avskiljas från utbildningen. Avskiljandet föregås av en noggrann utredning.

Parkering

CN har ingen särskild studerandeparkering, men det finns alltid gott om parkeringsplatser på toppen av parkeringshuset öster om CN. Glöm ej P-skiva!

Rökning, Studentrabatter, Studeranderepresentation, Studieperioder, Studieteknik, Studieuppehåll, SYV, Störande beteende, Särskilt pedagogiskt stöd, Tentamen, Tillgodoräknande, Trakasserier

Rökning

I alla lokaler råder rökförbud.

Studentrabatter

Mecenatkortet ger dig massor av rabatt på sånt som är bra att ha när man pluggar, till exempel resande med kollektivtrafik. Om du får studiestöd från CSN får du kortet hemskickat automatiskt.
Om du inte får studiestöd från CSN behöver du själv ansöka om ett mecenatkort – om du vill. Hur du gör kan du läsa på Mecenats webbplats.

Studeranderepresentation

Varje klass väljer en eller två studeranderepresentanter. Som representanter har de fått förtroendet att representera klassen i samtal med CN och även vara representant i ledningsgruppen.

Studieperioder

De aktuella studieperioderna för just din utbildning finns att hitta i It's Learning

Studieteknik

Att plugga smart och effektivt är något man kan lära sig – inte något man bara kan. I lärplattformen finns information för den som vill veta och förstå mer om hur du kan planera dina studier så att du minns så mycket som möjligt av det du lärt sig.

Studieuppehåll

Vid särskilda skäl har du rätt att ta uppehåll i dina studier. Kontakta din utbildningsledare för att ansöka om uppehåll.

Studie- och yrkesvägledning

Studievägledarna ger vägledning kring studier och karriärval, behörighetsbestämmelser och antagningsmöjligheter till utbildning med mera. Kontakta SYV för yrkeshögskolan.

Störande beteende

Om du som studerande på ett allvarligt sätt stör eller hindrar undervisningen blir du kallad till ett samtal med ansvarig chef på Campus Nynäshamn. Händelsen kan resultera i en varning och om förseelsen upprepas – avstängning.

Särskilt pedagogiskt stöd

Under introduktionen till utbildningen får du som studerar information om hur vi kan stötta dig som har en funktionsvariation som påverkar ditt lärande. Exempel på stöd som kan erbjudas är anteckningsstöd, inläst litteratur eller förlängd tentamenstid. Kontakta din utbildningsledare om du har behov av pedagogiskt stöd eller vill ställa frågor om detta.

Tentamen

Vilka regler som gäller för en tentamen eller annan typ av kunskapskontroll, till exempel vilka hjälpmedel som är tillåtna, meddelas av respektive lärare inför tentamenstillfället. Se även information under Betyg och kunskapskontroll.

Tillgodoräknande

Om du redan har läst en kurs eller på annat sätt förvärvat kunskaperna som ingår i din utbildnings kursutbud, har du möjlighet att tillgodoräkna denna kurs eller få dina kunskaper prövade. Om du vill tillgodoräkna dig tidigare genomförd kurs ska du kontakta den studie- och yrkesvägledare som är ansvarig för yrkeshögskolan.

Det är ledningsgruppen för utbildningen som fattar det formella beslutet om tillgodoräknande. För tillgodoräknad kurs får du inte CSN-stöd.

Trakasserier

Om du som studerande trakasserar eller kränker en annan studerande eller någon bland Campus Nynäshamns personal, utreds händelsen av ansvarig chef. I varje enskilt fall görs en bedömning av hur allvarlig kränkningen är, om disciplinära åtgärder bör sättas in och om anmälan till andra myndigheter bör göras. Om trakasserierna eller kränkningarna betraktas som allvarliga kan du stängas av från utbildningen.

Utbildningsbevis, Utbildningsstart, Utvärdering, Värdegrund, Värdesaker, Wifi, Övriga verksamheter

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis får den som inte är klar med samtliga kurser på utbildningen. Där framgår det hur många poäng i din utbildning som är klara och betygsatta.

Utbildningsledare

I alla frågor som gäller din utbildning på Campus Nynäshamn ska du i första hand kommunicera med din utbildningsledare. Campus Nynäshamn är ytterst ansvariga för utbildningens genomförande.

Utbildningsstart

En tid före terminsstart blir du som är antagen till en utbildning kallad till upprop. Studerande som från och med uppropsdagen har varit frånvarande i två veckor utan att på något sätt ha kontaktat utbildningsanordnaren eller varit inloggad på lärplattformen, avregistreras från utbildningen.

Utvärdering

Utvärdering sker kontinuerligt efter varje kurs. Utfallet följs upp och utvärderas av CN:s personal och av ledningsgruppen för utbildningen. Utvärderingarna är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på CN och alltså din viktigaste möjlighet att påverka utbildningens utformning och innehåll.

Värdegrund

Se under Likabehandling

Värdesaker

Campus Nynäshamn ansvarar inte för värdesaker. Håll dina värdesaker under uppsikt.

Wifi

Som studerande på yrkeshögskolan på CN har du tillgång till Wifi i våra lokaler. Uppgifter om personlig inloggning får du vid utbildningsstart.

Övriga verksamheter

CN är ett lärcentrum och rymmer utöver yrkeshögskoleutbildning också utbildning för vuxna på grundläggande och på gymnasial nivå, SFI samt högre utbildning på universitet och högskola.

Kontakt

Studerandesupport telefon, öppettider

måndag 9-12, även 17-18
tisdag 9-12
onsdag 9-12
torsdag 9-12
fredag 9-12

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?