Möten som förändrar världen.

Vägval nyanlända

ESF-projektet “Vägval unga nyanlända” genomfördes 2018 - 2020. Målgruppen var unga nyanlända 15-24 år, där de yngre gick på Nynäshamns gymnasium och de äldre på Campus Nynäshamn.

EU flaggan med socialfonden text

Målsättning

Projektets övergripande mål var att medverka till att unga nyanlända skulle komma vidare inom utbildningssystemet och närmare arbetsmarknaden. Övriga mål handlade om att utveckla metoder och samverkan samt att verka för icke-diskriminering och jämställdhet.

Genomförande

Projektet tillhandahöll ökade resurser för individanpassade insatser inom områden som elevhälsa, särskilt stöd, studie- och yrkesvägledning, studiehandledning på modersmål, modersmåls-undervisning, extra stöd i olika ämnen som till exempel svenska, engelska, matematik, natur- och samhällsorientering samt språkutveckling, sommarskola, coaching och fritidsaktiviteter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet som helhet genomfördes av konsultföretaget Ramböll. Nedan följer exempel ur utvärderingen.

Projektet har fyllt ett utpekat behov hos målgruppen

Våra intervjuer visar att Vägval unga nyanlända har mött relevanta behov hos målgruppen. Målgruppen har varit i behov av särskilda stödinsatser, vilket projektet har kunnat ge. Projektet har möjliggjort för elever att få relevant stöd som inte hade gått att få genom ordinarie verksamhet. Med stöd från särskilda funktioner inom projektet såsom fritidskoordinator, studie- och yrkesvägledare och speciallärare har deltagarna erbjudits individanpassat stöd utifrån utpekade behov. Stödet har bland annat omfattat särskild vägledning i övergången mellan gymnasiet och campus, språkstöd i modersmål och vid undervisning i exempelvis svenska, engelska och matematik, samt stöd i att utveckla ett sammanhang och nätverk genom aktiviteter på fritiden.

Projektet har arbetat med aktivt och integrerat stöd i undervisningen

Enligt våra respondenter har detta bidragit till att underlätta för eleverna att ta till si av undervisningen och stödja dem i lärandet. Även studie- och yrkesvägledning har integrerats i lektionerna. Genom exempelvis gruppvägledning eller temapass i klassrummen.

Deltagarna har haft behov av stöd inom flera områden

I våra intervjuer uppger flera respondenter att projektets helhetsperspektiv har varit viktigt. De menar att detta har bidragit till att stärka relationen mellan deltagarna och projektmedarbetarna, samt stärka deltagarnas förutsättningar till etablering.
Resultatet indikerar att projektets olika typer av stöd har varit relevant för deltagarna, samt att det sociala området har spelat en särskilt viktig roll.Vår bild är att Vägval unga nyanlända i stor utsträckning har lyckats tillgodose målgruppens behov av stöd genom att ha ett flexibelt upplägg, utgå från individuella behov, samt att erbjuda insatser som ser till hela individen.

Projektet har bidragit till bättre utveckling än ordinarie verksamhet

Enligt våra respondenter har projektet bidragit till deltagarnas utveckling på flera olika sätt. Projektets speciallärare och modersmålslärare har till exempel varit viktiga för att deltagarna ska förstå och kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Projektets sommarskola, språkintegrerande undervisning, coachande samtal och fritidsaktiviteter har i sin tur spelat en stor roll för deltagarnas språkliga utveckling. Flera respondenter lyfter också att projektet har bidragit till att stärka deltagarnas motivation och självkänsla samt skapat ett värdefullt socialt sammanhang bland annat genom fritidsaktiviteter.

Projektets deltagare har gått vidare till andra studier eller arbete

Under projektets sista termin gick 60 % av deltagarna på gymnasiet vidare till nationella program eller studier på vuxenutbildningen. 25 % gick vidare till annan utbildning eller arbete. Av deltagarna på vuxenutbildningen gick 66 % vidare till studier på grund- och gymnasienivå. 14 % gick vidare till annan utbildning eller arbete.
Vägval unga nyanlända har haft som mål att deltagarna ska komma vidare i studier och närma sig arbetsmarknaden. Projektet har även haft som mål att 45 % av deltagarna på gymnasieskolan respektive vuxenutbildningen går vidare till andra nationella program eller studier på vuxenutbildningen, samt att 25 % av deltagarna går vidare till annan utbildning eller arbete.

Beslut finns om att flera insatser från projektet ska implementeras

Enligt våra respondenter kommer dock vissa funktioner som har funnits i projektet inte att finnas kvar efter projektslut, exempelvis speciallärare och kurator på campus.
För gymnasieskolan och Campus Nynäshamn har beslut tagits om att flera insatser från projektet ska implementeras i ordinarie verksamhet. Vid gymnasiet gäller detta bland annat utvecklingen av mottagningen av nyanlända samt att eleverna ska få tillgång till garanterad undervisningstid. På Campus Nynäshamn gäller det bland annat arbetet med individuella studieplaner och med språkutvecklande arbetssätt och yrkessvenska. På såväl gymnasiet som campus ska metoder gällande övergången från gymnasiet till campus utvecklas ytterligare.

Rambölls slutsatser om Vägval unga nyanlända

I utvärderingen anger Ramböll bland annat följande slutsatser:

  • Projektet har varit framgångsrikt för att möta behov hos målgruppen
  • Merparten av målen på individnivå ar uppnåtts
  • Projektet har resulterat i implementering av nya metoder och arbetssätt med goda förutsättningar för hållbarhet

Kontakt

Anneli Sahlin

rektor
anneli.sahlin@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?