Möten som förändrar världen.

Växtkraft Södertörn

Projekt Växtkraft Södertörn stöttade företag och ideella organisationer inom besöksnäring, handel och kulturella och kreativa näringar med behovsanpassad kompetensutveckling. Projektet vände sig till företag i Stockholm som påverkats av coronapandemin.

flagga med gula stjärnor i enr ing

Bakgrund

I samband med att coronapandemin bröt ut våren 2020 ställdes svenska företag inför helt nya utmaningar. Vissa branscher påverkades mer än andra av de restriktioner och rekommendationer som utfärdades av myndigheter, kommuner och regering. För besöksnäring, handel och kulturella och kreativa näringar blev konsekvenserna av åtgärderna för att minska smittspridningen stora. Projekt Växtkraft Södertörn utvecklades för att ge företag och ideella föreningar inom de tre branscherna möjlighet att kompetensutveckla sin personal under en period då den dagliga verksamheten var helt eller delvis stängd. Detta skulle också ge organisationerna möjlighet att uppdatera personalens kompetenser för att möta ”det nya normala”. Permitterade, varslade och anställda med osäker position på arbetsmarknaden erbjöds behovsanpassad kompetensutveckling och vägledning med utgångspunkt i en inledande kompetensinventering och behovsanalys.

Växtkraft Södertörn utvecklades av Campus Nynäshamn och Näringslivsenheten i Nynäshamns och har drivits i samverkan med Botkyrka, Haninge, Nykvarn, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö kommun. Projekt Växtkraft Södertörn planerades pågå från september 2020 till december 2022, men avslutades i förtid den 30 juni 2022 eftersom många företags verksamheter hade stabiliserats.

Mål

Projektets två huvudsakliga mål var att deltagare i projektet skulle 1) stärka sin position inom ramen för sin nuvarande anställning, eller 2) bli bättre rustade för anställning inom ett annat företag eller i en annan bransch. Företag och deltagare skulle även få bättre kunskaper om tillgänglighet, jämställdhet och icke-diskriminering. På en övergripande nivå skulle projektet också ta fram en flexibel metod för att analysera behovet av kompetensutveckling i olika typer av företag.

Resultat i korthet

Projektet har gett 170 deltagare i 60 företag behovsanpassad kompetensutveckling.

  • 94 procent av deltagarna är bättre rustade för anställning inom ett annat företag eller en annan bransch.
  • 83 procent av företagsledare och anställda har ökat sina kunskaper om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
  • 96 procent av deltagarna har stärkt positionen inom sin nuvarande anställning

Aktiviteter och metodik

Projektets insatser varierade avseende ämne, omfattning, innehåll och form. I många fall utvecklade projektet nya utbildningar och andra insatser för att motsvara företags och deltagares specifika behov. Växtkraft Södertörn erbjöd branschspecifika utbildningar, karriärplaneringsprogram, individuella kompetensutvecklingsinsatser och workshops. Arbetet med de deltagande företagen inleddes med en grundlig nuläges- och behovsanalys för att konkretisera det faktiska behovet, vilket var en förutsättning för att verksamhetsanpassa insatserna och gynna implementeringen.

Upphandlade behovsanpassade insatser

Många projektdeltagares kompetensbehov kunde matchas mot utbildningar som redan fanns på marknaden, som exempelvis digital marknadsföring. I de fall företag och deltagare hade mer specifika behov utvecklade och upphandlade projektet insatser för att möta dessa.

Karriärplaneringsprogram

Karriärplaneringssamtalen riktade sig mot egenföretagare som fastnat i utvecklingen av sitt företag och saknade kännedom om vilka steg de behövde ta för att stärka sitt företags konkurrenskraft. Samtalen fokuserade på att sätta upp mål och ta fram en handlingsplan samt klargöra kompetensutvecklingsbehov.

Behovsanpassade workshops

Projektet tog fram och genomförde ett antal workshops inom bland annat destinationsutveckling, arbetssätt, samarbete och kommunikation samt marknadsföring.

Individuell kompetensutvecklingsinsats

För enmansföretag inom kulturella och kreativa näringar saknades i många fall ändamålsenliga utbildningar. För att möta deltagarnas specifika behov tog projektet fram individuella kompetensutvecklingsinsatser inom exempelvis pedagogisk framställan och ansökan om kulturfinansiering.

Insatser inom det reguljära utbildningssystemet

Projektet kunde matcha ett antal deltagare med utbildningar inom det reguljära utbildningssystemet. Den utbildningsform som huvudsakligen motsvarade deltagarnas behov var Amni-kurser, studieförbundens kostnadsfria distanskurser. Även korta kurser inom yrkeshögskoleutbildningar motsvarade deltagarnas behov i ett par fall.

Branschnätet

Projektet tog fram en digital plattform som tillgängliggör kostnadsfri kompetensutveckling utifrån deltagarnas behov samt samlar utvald och aktuell branschkunskap. Här samlades nyheter och omvärldsbevakning utifrån företagens generella och specifika behov. Branschnätet fungerade även som plattform för företag att söka samarbeten inom sin bransch eller tvärsektoriellt. Länk till den digitala plattformen.

Metod för nuläge- och behovsanalys

Projekt Växtkraft Södertörn tog fram en modell för att analysera företags och individers specifika behov. Modellen utmärks av dess flexibilitet och behovsanpassade tillvägagångssätt.

Framgångsfaktorer

Projektet la stor vikt vid att erbjuda insatser som deltagare får direkt användning av och som implementeras i de deltagande företagen. Behovsanpassningen, från det initiala mötet till uppföljningen, som löpte som en röd tråd genom projektet och var en av projektets främsta styrkor.

Metod för analys av kompetensbehov

För att kunna utforma verksamhetsrelevanta företagsanpassade insatser krävdes en metod som gav god insikt i företagens konkreta behov. Metoden utgår från företags och deltagares behov. Det personliga mötet och projektmedarbetarnas lyhördhet ger deltagaren utrymme att själva se sina behov och bottna i dem, vilket var en stark framgångsfaktor enligt företag och deltagare. Du kan läsa mer om metoden här.

Verksamhetsnära behovsanpassade insatser

Projektets förmåga att erbjuda behovsanpassade insatser var en avgörande faktor för att stärka anställdas position på arbetsmarknaden- de behovsanpassade insatserna har stärkt deltagare mer än generella upphandlade utbildningar. Den personliga kontakten med projektet, från den initiala kontakten till uppföljningen, har också bidragit till att skapa förutsättningar för implementering av nya kunskaper och kompetenser.

Lustfyllt, aktivt lärande och pedagogiska kursledare

Projektets flexibilitet var en stark framgångsfaktor och i flera fall en förutsättning för att deltagarna skulle kunna ta del av kompetensutvecklingsinsatser. Kursledarnas breda branschkunskaper, förmåga att förmedla dessa på ett lustfyllt sätt samt fokus på praktiska moment och aktivt lärande lyfte både företag och deltagare som några av projektets främsta styrkor.

Karriärplaneringsprogram

Karriärplaneringsprogrammet var en av projektets mest uppskattade insatser. Att samtalen anpassats på individnivå och efter processen samt coachens inlyssnande och vägledande förhållningssätt bidrog till att ge deltagare en tydlig målsättning med sitt framtida yrkesliv och en plan för att nå målet.

Kontakt

Martine Prinselaar

biträdande rektor yrkeshögskola
martine.prinselaar@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?