Samlad information om coronaviruset

Här finns samlad information om covid-19. Du hittar bland annat frågor och svar kopplat till Nynäshamns kommun, information om gällande riktlinjer, fakta om provtagning och information till kommunens företagare.


Det här gäller just nu

Allmänna rekommendationer

Från och med 14 december gäller Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd. Den 18 december införde Regering och Folkhälsomyndigheten ytterligare restriktioner som i sin tur förlängdes den 21 januari 2021,

Just nu gäller

 • Maxantalet på restauranger är fyra personer i samma sällskap.
 • Alkoholservering är förbjudet från klockan 20. Gäller till och med 7 februari.
 • Maxantal är infört i butiker, köpcentrum och gym.
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken under rusningstider, det vill säga klockan 7-9 samt 16-18. Gäller hela våren 2021.
 • Undervisningen på gymnasieskolorna ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Gäller till och med 1 april.
 • Lokaler och anläggningar för barn och unga födda 2005 och senare bör hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Aktiviteterna är exempelvis kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning.
 • Sedan 22 december har statliga myndigheter rekommenderats att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån. Rekommendationer förlängs till och med 7 februari.

För information om hur detta påverkar de kommunala verksamheterna, se nedanstående rubrik: Frågor och svar om kommunens verksamheter/Frågor om kommunens agerande.

Vad innebär ett allmänt råd och en rekommendation?

Allmänt råd

Ett allmänt råd är inte bindande utan en slags rekommendation för hur du kan göra för att uppfylla det som står i en lag, förordning eller föreskrift. Du måste inte göra exakt som det allmänna rådet säger, men väljer du att göra på ett annat sätt måste du visa att du uppfyller det som står i den bindande regeln.

Rekommendation

En rekommendation är varken bindande eller kopplad till en bindande regel – till skillnad från ett allmänt råd. Däremot bygger en rekommendation på all den kunskap som finns inom ett visst ämne. Det är därför en god idé att följa en rekommendation som kommer från en myndighet.

Föreskrift

En föreskrift är bindande och måste följas. En föreskrift kan innehålla ännu mer detaljerade regler än vad som anges i lagar och förordningar. När Folkhälsomyndigheten tar fram föreskrifter gör de det tillsammans med experter och jurister och andra berörda exempelvis smittskyddsläkare.

Källa: Folkhälsomyndigheten.
Om lagar och förordningar.

Testa dig

Du som är sjuk med symtom på covid-19 uppmanas att boka provtagning för så kallad PCR-test. Provtagningen är viktig för din egen skull och för att smittspårningen ska fungera så bra som möjligt. Du som har varit frisk i mer än 14 dagar kan även boka tid för antikroppstest.

Kollektivtrafiken

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att i första hand gå, cykla eller använda andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Det bidrar till minskad trängsel och underlättar för dem som måste ta sig till arbetet - exempelvis vårdpersonal. Den som behöver resa med kollektivtrafiken bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna. Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken under vissa tider i rusningstrafik, från och med den 7 januari.

Jobba hemma

Alla som kan jobba hemma ska också göra det. Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Information om provtagning, vård och stöd, med mera

Det är Region Stockholm som ansvarar för provtagning och smittspårning i hela Stockholms län. På Vårdguiden 1177 finns samlad information om corona i Stockholms län när det gäller bland annat:

Information om vaccinering

Nynäshamns kommun är involverade i vaccineringen av nedanstående fyra spår som löper parallellt. Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen av allmänheten och riskgrupper.

 • Spår 1: Brukare på vård- och omsorgsboenden. På kommunens vård- och omsorgsboenden har samtliga personer som ville få vaccinet fått sin första dos. Under den här veckan inleds vaccinering av dos nummer två.

 • Spår 2: Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS och övrig omsorgspersonal som arbetar nära brukarna. Region Stockholm har upphandlat VaccinDirekt för att utföra vaccinationen. Personalen bokar själv tid hos Vaccindirekt. Den 25-26 januari vaccineras den första omsorgspersonalen. Det finns inget slutdatum för personalvaccineringen, processen kommer att vara pågående under en tid och vi arbetar för att skapa tider för att all personal som vill ska kunna vaccinera sig.

 • Spår 3: Brukare som har hemtjänst och är över 70 år och personer som har nära hushållsnära kontakter till personer med hemtjänst samt brukare med personlig assistans. Under vecka 4 kommer brukare med personlig assistans enligt LSS eller hemtjänst med omsorgsinsatser få hem ett brev från Nynäshamns kommun. I brevet finns dokument från Nynäshamns tre vårdcentraler med information om hur vaccineringen mot covid-19 och bokningen kommer att gå till. Det är vårdcentralerna som ansvarar för vaccineringen, kommunen är endast delaktig genom att se till att informationen når berörda personer. Även vuxna hushållsnära kontakter omfattas av erbjudandet. Exakt när vaccineringen kan starta beror på tillgång på vaccin.

 • Spår 4: Brukare som bor på LSS-boende. Dessa personer kommer inom kort erbjudas vaccinering av en vårdcentral i samverkan med kommunen. Det är ännu inte klart när vaccineringen kan starta.

De fyra spåren ingår i Folkhälsomyndighetens fas 1 och 2. Här kan du läsa mer om faserna »

Ansvar för vaccineringen

Det övergripande ansvaret för vaccineringen i Stockholms län har Region Stockholm.

Ingen tidsbokning

Det går inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccinering - varken för allmänheten eller för personer i riskgrupper. När Region Stockholm kommer med information om start för tidsbokning kommer information om det på den här sidan.

Information från myndigheterna

Tillfällig pandemilag för covid-19

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta en tillfällig pandemilag som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen.

Med stöd av den nya lagen har regeringen också fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Regeringens förslag om förlängd och förstärkt korttidspermittering till följd av nya lagen.


Frågor och svar om kommunens verksamheter

Frågor om kommunens agerande

Vad har kommunen för ansvar och hur utförs arbetet?

Nynäshamns kommun följer utvecklingen av coronaviruset och har tät kontakt med Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där bland annat Region Stockholm och länets kommuner är aktörer. Vi har samlat information till invånare och medarbetare på våra interna och externa webbplatser och går fortlöpande ut med riktad information till olika målgrupper.

Ansvar

Nationella rekommendationer, direktiv och föreskrifter tas fram av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och regerigen, men ansvaret för provtagning och smittspridningen ligger på landets regioner och kan därför variera över landet.

Kommunerna har ett geografiskt områdesansvar och i det ansvaret ingår att agera samordnare exempelvis vid en omfattande smittspridning. Kommunerna har även ett arbetsgivaransvar som innebär att man ska säkerställa att personalen kan arbeta under så säkra förhållanden som möjligt och att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Sedan slutet av februari arbetar Nynäshamns kommun därför intensivt med anledning av coronaviruset.

Regional samordning

Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi kontinuerligt tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst.

Nyckelpersoner inom kommunen så som kommundirekör, säkerhetschef, personalchef, kommunikationschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska deltar på veckovisa regionala avstämningar med sina motsvarigheter inom andra kommunen och myndigheter i regionen.

Kommunens planering

Kommunens krisstab och krisledning är fortfarande aktiverad. Kommunens förvaltningar koordinerar sina beslut genom staben. Nyckelpersoner så som säkerhetschef, personalchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, folkhälsostrateg och kommunikationschef ingår i gruppen som leds av kanslichefen. Arbetsgruppen rapporterar till krisledningsgruppen som träffas varannan vecka.

Kommundirektören står i tät och kontinuerlig kontakt med kommunstyrelsens ordförande och informerar också hela kommunstyrelsen om utvecklingen.

Informationsmejl med uppdatering av regional och kommunal lägesbild förmedlas till alla medarbetare, chefer samt ledamöter i kommunfullmäktige varannan vecka.

Vilka verksamheter påverkas just nu?

Inställda kommunala evenemang och sammanträden

 • Skärgårdstinget
 • Kulturveckan framflyttad, preliminärt till våren 2021.
 • Näringslivets galafest är inställd.
 • Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådens sammanträden är inställda tills vidare.

Ändrade öppettider

 • Kontaktcenter i Nynäshamn har lunchstängt för alla besökare måndag-torsdag 12-13.

Frågor om förskola och skola

Vad händer om ett barn eller en medarbetare skulle insjukna i misstänkt coronavirus?

Medarbetaren ska omgående gå hem och kontakta sin chef. Om elever eller barn visar symtom ska vårdnadshavare omgående kontaktas för att hämtas hem.

Detta gäller även för elever som har skolskjuts. Om en chaufför märker att ett barn är misstänkt sjuk har chauffören rätt att neka barnet att åka med skolskjutsen, som ett sätt att minska risken för smittspridning både till andra barn och till chauffören. Vårdnadshavare har ansvar för att barnet då kan tas omhand. Gäller även vid insjuknande under skoltid.

Kan vårdnadshavare kräva att få information om barn/elever/personal har coronaviruset?

Det ska inte finnas sjuka medarbetare på arbetsplatserna. Om de är sjuka - även med lindriga symtom - ska de inte gå till jobbet.

Om någon har insjuknat i covid-19 uppger vi inte heller det eftersom uppgiften omfattas av sekretess.

Hur länge ska barn med förkylningssymptom stanna hemma från förskolan?

Den 31 augusti gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning till regionerna kring testning av barn och unga samt uppdaterade sina rekommendationer kring hur länge man ska stanna hemma vid symptom. Därefter har Region Stockholm via Vårdguiden 1177 kommit med förtydliganden om vad som gäller vid testning av barn i just vår region samt hur länge barn och elever med symptom ska stanna hemma.

Vanliga symptom hos barn

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symptom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

När ska barnen vara hemma?

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symptom på sjukdom bör stanna hemma två dygn efter symtomfrihet.

När kan barnen gå till förskolan?

Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

Verksamheten avgör

Det är verksamheten som avgör om barnet är tillräckligt frisk för att vara i förskolan, och det är i kombination med allmäntillståndet. Ett barn ska orka vara med i verksamheten, vilket för förskolan oftast inkluderar flera timmars utevistelse.

Hur länge ska elever med förkylningssymptom stanna hemma från skolan?

Den 31 augusti gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning till regionerna kring testning av barn och unga samt uppdaterade sina rekommendationer kring hur länge man ska stanna hemma vid symptom. Därefter har Region Stockholm via Vårdguiden 1177 kommit med förtydliganden om vad som gäller vid testning av barn i just vår region samt hur länge barn och elever med symptom ska stanna hemma.

Det är olika hur länge barn som är sjuka behöver stanna hemma, beroende på om de har lämnat prov eller inte. Vårdguiden säger så här:

Barn som har lämnat prov och har covid-19

Barn som har covid-19 ska stanna hemma tills de verkar friska, har varit feberfria i två dagar och det har gått minst sju dagar från de första symptomen. Barnet kan fortsätta att ha torrhosta, lätt snuva eller nedsatt smak eller lukt efter att hen har blivit frisk från covid-19. De kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan barnet blev sjuk och minst 48 timmar sedan den hade några andra symptom.

Barn som lämnat prov och inte har covid-19

Barn som har fått ett negativt provsvar ska stanna hemma så länge de är sjuka. Det kan vara en dag eller flera. Barnet ska vara feberfri och känna sig frisk innan hen återvänder till skolan. Om symptom senare återkommer måste ett nytt prov tas.

Barn som har symptom men inte lämnar prov

Barn som inte lämnar prov kan gå till förskolan eller skolan igen efter minst 48 timmar utan symptom, eller efter sju dagar om de fortfarande har till exempel torrhosta eller lätt snuva.

Om ni känner er osäkra, rådfråga Vårdguiden 1177.

Hur agerar kommunen vid servering av skolmat?

Livsmedelsverket har kommit med rekommendationer som vi följer.

De här punkterna följer personalen i skolmatsalarna:

 • Viktigt att undvika köbildning, viktigt att hålla mattiderna och att se över antalet för hur många som äter samtidigt.
 • Uppmana elever att hålla avstånd.
 • Matsalar kan vara öppna under längre tid om behov finns.
 • Fördela bröd- och mjölkstationer för att undvika kö.
 • Yngre barn som sitter tillsammans med lärare uppmanas låta barnen gå i omgångar till diskinlämningen.
 • Byt serveringsbestick ofta, tvätta händerna ofta.
 • Tvätta händerna innan man går in i matsalen.
 • Minska utbudet, så att det går snabbare att ta maten vid serveringen.

Vilka andra åtgärder sker i förskola och skola för att förhindra smittspridning?

Här finns en del exempel på åtgärder som sker för att minska risken för smittspridning i olika skolformer. Vid frågor: Kontakta berörd rektor för att få veta mer om hur det jobbas i aktuell verksamhet.

Förskola

Vid sidan av olika hygieninsatser kan detta nämnas som konkreta åtgärder inom förskoleverksamheten:

 • All hämtning och lämning av barn ska i möjligaste mån ske utomhus.
 • Begränsat antal vårdnadshavare i hallarna, bara okej med kort besök där man lämnar eller hämtar något på barnets hylla. Tänk på att använda handsprit som finns utplacerad.
 • Vårdnadshavare som har symptom eller är sjuk bör inte hämta och lämna på förskolan. Om det inte finns någon annan lösning, ring till avdelningen så kan de ta emot/lämna barnet vid grinden. Lämna inte över barn direkt från famnen, allt för att möjliggöra avstånd och minimera smittspridningen.
 • Har någon i hemmet konstaterad covid-19 bör barnen inte lämnas på förskolan.
 • Inplanerade föräldramöten skjuts på framtiden eller genomförs digitalt. Rektor gör en bedömning av varje enskilt möte.

Grundskola och grundsärskola, inklusive fritidshem

Här är exempel på åtgärder som har vidtagits i Nynäshamns grund- och grundsärskolor, inklusive deras fritidshem:

 • Hämtning och lämning av barn ska i möjligaste mån ske utomhus.
 • Begränsat antal vårdnadshavare i hallarna/inomhus.
 • Har någon i hemmet konstaterad covid-19 bör barnen stanna hemma.
 • Uppmaningar till att hålla avstånd.
 • Markerat avstånd på golvet i hallar, matsal och bibliotek, undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt, undvika i möjligaste mån större samlingar av elever.
 • Förläggning av verksamhet utomhus.
 • Handhygien betonas. Finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar. Handsprit finns också på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer, matsal och arbetsrum.
 • Städrutiner omfattar att frekvent torka ytor och handtag.
 • Elever med symptom – vårdnadshavare kontaktas.
 • Föräldramöten har ställts in, utvecklingssamtal hålls på distans, personalmöten sker digitalt / i enskilda rum.
 • Uppmaning till medarbetare att stanna hemma om de är sjuka.
 • Distansundervisning gällde för högstadieelever under sista veckan innan jullovet. Från vårterminsstarten finns också möjlighet, efter beslut från regeringen, att vid behov bedriva distansundervisning i högstadiet. Detta sker då efter beslut av huvudmannen (kommunen) i samråd med aktuell högstadieskola.

Nynäshamns gymnasium

Återgår från måndag 25 januari gradvis till undervisning på plats i lokalerna. Detta utifrån ett rullande schema för årskurserna, där eleven har närundervisning på plats i lokalerna en vecka och fjärrundervisning hemma två veckor. Gäller fram till och med 1 april.

Introduktionsprogram och språkintroduktion omfattas bara till viss del av fjärrundervisning, medan gymnasiesärskolan fullt ut har undervisning på plats i lokalerna.

Information om vad som gäller mer i detalj meddelas via lärplattformen Schoolsoft.

När undervisning bedrivs på plats gäller detta:

 • Uppmaningar till att hålla avstånd. Jobbar också via att öka avstånd mellan sittplatser, markera avstånd på golvet i matsal, café och bibliotek, undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt, undvika i möjligaste mån större samlingar av elever. Kan när så passar förlägga verksamhet utomhus.
 • Handhygien betonas. Finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar. Handsprit finns också på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer, matsal och arbetsrum.
 • Städrutiner omfattar att frekvent torka ytor och handtag.
 • Elever informeras om det egna ansvaret och elever med symptom ombeds gå hem.
 • Informations- och föräldramöten har ställts in, utvecklingssamtal hålls på distans, personalmöten sker digitalt.
 • Vid symptom: Elev läser hemifrån, lärare genomför fjärrundervisning hemifrån.
 • Stanna hemma om du är sjuk. Testa dig om dina symptom inte går över eller om symptomen inte har någon annan förklaring. Om du har en konstaterad covid 19-infektion ska du stanna hemma två dagar efter att symptomen försvunnit och sju dagar efter insjuknandet. Frisk gymnasieelev som bor med någon som är smittad i covid-19: Stanna hemma i sju dagar och testa dig efter fem dagar.

Vuxenutbildning

Campus Nynäsham har begränsat antal elever i undervisningsgrupperna och alla möten sker digitalt.

Andra åtgärder:

 • Minst 20 procent distansundervisning/fjärrundervisning.
 • Lokalerna har anpassats för att säkra att avstånd hålls.
 • Utanför klassrummen finns handsprit uppsatt i hållare på väggen.

Kulturskolan

Kulturskolan återstartar verksamheten 25 januari, vilket sker efter att lärare först kommer att ta kontakt med eleverna och planera undervisningen. Olika anpassningar blir aktuella för att undervisningen ska kunna ske på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Planerat att gälla fram till sportlovet.

Inom Kulturskolan har tidigare följande åtgärder vidtagits för att elever och lärare, så långt möjligt, ska kunna känna sig trygga under pandemin:

 • Alla gruppverksamheter har genomlysts för att identifiera grupper och lokaler där säkerheten inte kunnat säkras på ett godtagbart sätt. Grupper där tryggheten inte kunnat garanteras har tills vidare lagts vilande.
 • All personal har fått information om vikten av avstånd, handhygien och rengöring av instrument och andra ytor.
 • Alla lektionsrum har försetts med särskilda luftrenare för att minimera mängden partiklar i luften.
 • Mindre rum, för enskild undervisning eller små grupper, har utrustats med transparenta skärmar mellan elever och lärare.
 • Alla lokaler på kulturskolan har utrustats med handsprit.
 • Alla entréer har försetts med informationsskyltar och tejp på golven.
 • Alla föräldrar har instruerats att inte gå in i kulturskolans lokaler utan i stället uppmanats att hämta/lämna och sina barn utanför kulturskolan.
 • Har någon i hemmet konstaterad covid-19 rekommenderas barnet att stanna hemma.

Frågor om äldreomsorgen

Hur arbetar ni för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen?

 • Följer noga myndigheternas direktiv och säkerställer att all personal är uppdaterad på den senaste informationen.
 • Säkrat utbildning i basala hygienrutiner, hantering av skyddsutrustning samt smittförebyggande arbetssätt hos alla medarbetare. Utbildningen repeteras vid behov.
 • Regelbunden kontakt med Smittskydd Stockholm.
 • Vi har en covid-19 avdelning som aktiveras vid behov.
 • Rekommendation om besöksstopp.
 • Samtlig personal använder skyddsutrustning i alla kontakter med boende.
 • Begränsar antal personer i personal- och gemensamhetsutrymmen.
 • Generös provtagning av personal och brukare.
 • Egenkontroller av följsamheten till basala hygienrutiner.
 • Kollegial observation av följsamhet till basala hygienrutiner.
 • Utökad användning av visir i alla moment där avstånd inte kan hållas.
 • Utökad användning av munskydd i alla moment där risk för stänk finns.
 • Digitala möten i alla situationer där fysiska möten kan undvikas.
 • Begränsat antal personer i personalutrymmen till exempel expedition, omklädningsrum personalrum samt andra gemensamhetsutrymmen för att säkra att avstånd kan hållas mellan medarbetare.
 • Tagit fram besöksrekommendationer för varje äldreboende.
 • Tillsatt besöksvärdar.
 • Besökare använder skyddsutrustning.
 • Strävar efter låg omsättning av personal.
 • Personal är hemma vid minsta symtom.

Hur gör jag om jag vill besöka en närstående på ett äldreboende?

Just nu avråder vi från besök på kommunens alla äldreboenden.Besöksstoppet gäller november ut. Beslutet kan bli förlängt beroende på hur smittspridningen ser ut.

Hur får jag som anhörig information?

Vid frågor och funderingar är du som anhörig alltid välkommen att kontakta ansvarig sjuksköterska på aktuellt boende alternativt enhetschef för boendet. Vid övergripande frågor kan du också kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen.

Hur funkar det på Covid-19-avdelningen?

Är avdelningen aktiv just nu?

Ja.

Vilka är covid-19 avdelningen till för?

Personer med bekräftad covid-19. Personer flyttas till avdelningen om sjuksköterska och läkare bedömer att det är lämpligt utifrån personens hälsotillstånd. Det är också upp till individen, att flytta till covid-19 avdelningen är ett erbjudande.

Var finns avdelningen?

Covid-19 avdelningen finns i Rosengårdens lokaler och är isolerad för att undvika smitta mellan avdelningarna. Vårdavdelningen har en egen ingång och medarbetarna har eget omklädningsrum, eget kök och hanterar sin egen tvätt och sopor.

Hur jobbar ni för att medarbetarna på Covid-19 avdelningen inte ska smittas?

När avstånd inte kan hållas använder medarbetarna skyddsutrustning när de arbetar med smittade eller misstänkt smittade personer. Vid risk för kontakt med kroppsvätska används långärmat förkläde samt heltäckande visir, munskydd samt handskar. Vid arbete utan risk för kontakt med kroppsvätska används endast visir och munskydd. Medarbetarna har en noggrann följsamhet till de basala hygienrutinerna och utbildning i att hantera skyddsutrustningen korrekt.

Jobbar medarbetarna även på andra avdelningar?

Nej. Medarbetarna på covid-19 avdelningen arbetar inte någon annanstans. Sjuksköterskor kan gå mellan vanliga avdelingar och covid-19 avdelningen, men vi strävar efter att det ska vara så liten rörelse som möjligt.

Hur får jag reda på om det finns bekräftad smitta på ett äldreboende?

Brukare på avdelningen där smitta har bekräftas informeras om det. Anhöriga till de som bor på en avdelning med bekräftad smitta informeras om personalen bedömer att den enskilde behöver stöd av anhöriga för att förstå informationen eller om den enskilde inte kan förstå informationen.

Vilka äldreboenden har bekräftad smitta?

På grund av sekretess kan vi inte lämna ut en uppgift som skulle kunna avslöja vem som har smittats, därför är det inte alltid möjligt att lämna ut uppgifter om vilka boenden som har bekräftad smitta.

Frågor om vaccinering

Vilka målgrupper ansvarar kommunen för att vaccinera?

Nynäshamns kommun är involverade i vaccineringen av nedanstående fyra spår som löper parallellt. Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen av allmänheten och riskgrupper.

 • Spår 1: Brukare på vård- och omsorgsboenden. På kommunens vård- och omsorgsboenden har samtliga personer som ville få vaccinet fått sin första dos. Under vecka 4 inleds vaccinering av dos nummer två.

 • Spår 2: Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS och övrig omsorgspersonal som arbetar nära brukarna. Region Stockholm har upphandlat VaccinDirekt för att utföra vaccinationen. Personalen bokar själv tid hos Vaccindirekt. Den 25-26 januari vaccineras den första omsorgspersonalen. Det finns inget slutdatum för personalvaccineringen, processen kommer att vara pågående under en tid och vi arbetar för att skapa tider för att all personal som vill ska kunna vaccinera sig.

 • Spår 3: Brukare som har hemtjänst och är över 70 år och personer som har nära hushållsnära kontakter till personer med hemtjänst samt brukare med personlig assistans. Under vecka 4 kommer brukare med personlig assistans enligt LSS eller hemtjänst med omsorgsinsatser få hem ett brev från Nynäshamns kommun. I brevet finns dokument från Nynäshamns tre vårdcentraler med information om hur vaccineringen mot covid-19 och bokningen kommer att gå till. Det är vårdcentralerna som ansvarar för vaccineringen, kommunen är endast delaktig genom att se till att informationen når berörda personer. Även vuxna hushållsnära kontakter omfattas av erbjudandet. Exakt när vaccineringen kan starta beror på tillgång på vaccin.

 • Spår 4: Brukare som bor på LSS-boende. Dessa personer kommer inom kort erbjudas vaccinering av en vårdcentral i samverkan med kommunen. Det är ännu inte klart när vaccineringen kan starta.

När startar vaccineringen av hemtjänsten?

Kommunen samverkar med vårdcentralerna så att alla hemtjänstkunder som vill ska få vaccineras. De som berörs av detta erbjudande kommer att få personlig information. Under vecka 4 kommer brukare med personlig assistans enligt LSS eller hemtjänst med omsorgsinsatser få hem ett brev från Nynäshamns kommun. I brevet finns dokument från Nynäshamns tre vårdcentraler med information om hur vaccineringen mot covid-19 och bokningen kommer att gå till. Det är vårdcentralerna som ansvarar för vaccineringen, kommunen är endast delaktig genom att se till att informationen når berörda personer. Även vuxna hushållsnära kontakter omfattas av erbjudandet.

Exakt när vaccineringen kan starta beror på tillgång på vaccin.

När startar vaccineringen av LSS-boenden?

Kommunen samverkar med vårdcentralerna så att LSS-boenden och brukare med personlig assistans ska få erbjudande om vaccin. Målet är att vaccineringen ska komma igång så snart som möjligt.

Vad kostar vaccineringen?

Vaccinering mot covid-19 är kostnadsfri.

När får jag som privatperson vaccinera mig?

Privatpersoner kommer att erbjudas vaccin via sin Vårdcentral. Det är ännu inte klart när det blir.

Jag är över 70 år, vad gäller för mig?

Du som är över 70 år kommer att erbjudas vaccin av din vårdcentral som du är listad på. Är du inte listad någonstans kan du kontakta valfri vårdcentral.

Jag tillhör en riskgrupp, vad gäller för mig?

Du som tillhör en riskgrupp kommer att erbjudas vaccin av din vårdcentral som du är listad på. Är du inte listad någonstans kan du kontakta valfri vårdcentral.

Var kan jag ringa om jag har frågor om vaccin?

Du som har allmänna frågor om vaccinet kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Om du vill veta när du ska vaccineras vänder dig till din vårdcentral.

Information till företag och föreningar

Stöd till företag

Kommunens företagslots

Kommunens företagslotsfunktion utökas till och med 31 mars 2021 till att även omfatta rådgivning för företag kring de olika stöd som nu ges till följd av Covid-19-pandemin, både från kommunen, regionen och olika statliga myndigheter samt organisationer.

Samlad information från myndigheterna till företagare med anledning av coronapandemin

På Verksamt.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer för dig som är företagare. Bakom sidan ligger Skatteverket, Tillväxtverket, Bolagsverket och Arbetsförmedlingen.

Almis företagsjour

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängliga för företag som har drabbats av krisen. De har i samarbete med Region Stockholm startat en företagsjour där de står redo med kompetens och expertis för att stötta.

Markupplåtelse

Avgifter för kommunal markupplåtelse slopas för uteserveringar, evenemang och torghandel under den tid pandemin försvårar för näringen. Gäller till och med 31 mars 2021.

Betalning

Företag som begär anstånd med fakturor, kan ges sex månader anstånd utan ränta (gäller alla kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, arenden, bygglov, anmälan och tillsyn). Gäller till och med 31 mars 2021.
Kontakta kommunens ekonomiavdelning 08-520 680 00 (växel) eller ekonomiavdelningen@nynashamn.se

Kommunen ger möjlighet till snabbare betalning till leverantörer som önskar korta betalningstiden. Gäller till och med 31 mars 2021.
Kontakta Upphandling Södertörn 08-606 73 00 eller upphandling@nynashamn.se

Restauranger, barer och caféer

18 december införde Regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare restriktioner:

 • Maxantalet på restauranger sänks från åtta till fyra personer i samma sällskap från och med 24 december.
 • Alkoholservering förbjuds från och med klockan 20.00. Även detta, gäller från 24 december.

Ny lag för restauranger, barer och caféer

Från 1 juli 2020 är du som driver serveringsställe såsom restaurang, bar eller café enligt lag ansvarig för att anpassa din verksamhet så att smittspridningen av covid-19 förhindras.

Den nya lagen innebär också att kommunen nu får ansvar att både göra tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud. Det är alltså kommunen som nu har möjlighet att stänga ett serveringsställe som inte följer lagen.

Ändringar i föreskriften gäller från 3 november 2020

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

Information till föreningar

Med anledning av ökad spridning av covid-19 och de skärpta råden i
Stockholms län har alla kommunens idrottshallar varit stängda från 20 december till 24 januari.

Från 25 januari är föreningsdriven träning inomhus åter tillåten för barn och unga födda 2005 och senare.

För varje lokal kommer det att skyltas maxantal besökare, utifrån den nya pandemilagen.

Enbart ledare och barn och unga i träningsgruppen får vistas inomhus i lokalen.

Omklädningsrum hålls låsta.

Träningen ska bedrivas utifrån de olika specialdistriktsförbundens rekommendationer för smittsäker träning.

Gäller till 7 februari.

Även utomhusanläggningar kan bokas för gruppträning och då för alla åldrar.

Kommunens nyheter om covid-19

Nyheter innan 1 december 2020