Möten som förändrar världen.

Fakta om Växtkraft Södertörn

Bakgrund

I juni 2020 beviljades Campus Nynäshamn 18,2 miljoner av Europeiska socialfonden för att stärka kompetensen i företag som påverkats negativt av coronapandemin.

Projektet:

 • går under namnet Växtkraft Södertörn
 • är tidsbegränsat och pågår mellan 2020-09-01 och 2022-12-31
 • ingår som en del av Campus Nynäshamns verksamhet i Nynäshamns kommun

Genom kompetensutveckling ska anställda inom företagen ges en starkare position på arbetsmarknaden och företaget kunna förstärka sin konkurrensförmåga.

Målet är att minst 500 personer ska ha genomgått någon form av behovsanpassad kompetensutveckling innan projektet avslutas.

Växtkraft Södertörn riktar sig till:

 • företag inom handel, besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar
 • privata företag, enskilda firmor och ideella organisationer
 • permitterade, varslade och anställda med osäkra anställningsförhållanden
 • företag registrerade i Stockholms län

Ett samarbete inom Södertörn

Växtkraft Södertörn har utvecklats i samverkan mellan utbildningsanordnare inom vuxenutbildning, näringslivsenheter och ett antal företag inom sex kommuner på Södertörn.

Projektet leds av en styrgrupp sammansatt av företrädare för kommunernas näringslivsenheter, näringslivet, Campus Nynäshamn och Växtkraft Södertörn.

Ansvarig projektledare inom Växtkraft Södertörn är Jeanette Olsson på Campus Nynäshamn, – telefon 08-520 698 12 och e-post jeanette.olsson@nynashamn.se.

Första steget: Analys- och planeringsfasen

Projektet inleddes med en analys- och planeringsfas i syfte att kartlägga målgruppsföretagens kompetensbehov. I arbetet ingick att:

 • fastställa vilka företag som tillhör målgruppen
 • kartlägga utbildningsbehovet för målgruppsföretagens ledning och anställda
 • identifiera anställda som vill karriärväxla (omställning)
 • presentera förslag på kompetensutveckling utifrån:

  • en inventering av vilka utbildningar som finns att tillgå inom det reguljära utbildningssystemet tillgängligt för de sex samarbetskommunerna
  • egna framtagna utbildningar
  • andra kompetenshöjande aktiviteter som t.ex. inspirationsföreläsningar och workshops

Analys- och planeringsfasen avslutades i februari 2021.

Andra steget: Genomförandefasen

I mars 2021 påbörjades projektets genomförandefas som innebär att Växtkraft Södertörn bistår företagen i målgruppen med:

 • behovsanpassade utbildningar till företagsledning och anställda
 • möjligheter till vägledning och karriärplanering för anställda som behöver hjälp i yrkesvalet via studie-och yrkesvägledare

Växtkraft Södertörns kompetensutveckling består av både kortare och längre, företagsanpassade utbildningsinsatser. Utbildningarna finns vanligtvis utanför det reguljära utbildningssystemet.

 • insatserna är flexibla och anpassade till den anställdes situation
 • undervisningen sker till stor del på distans via en digital lärplattform
 • de teoretiska delarna kan kompletteras med arbetsplatspraktik i de fall detta är motiverat

Kontakt

Jeanette Olsson

projektledare
jeanette.olsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?