Lathund för APL

Till dig som är utbildningsansvarig lärare, skolledare och apl-samordnare

Rubrikerna leder till checklistor tänkta att underlätta apl-perioden

Inför apl

 • Tag kontakt med potentiella arbetsgivare där möjlighet för apl kan finnas.

 • Ha gärna information kring apl tillgängligt för ett eventuellt besök hos företaget. Ett informationsblad och en PowerPoint är en god start.

 • Ge arbetsplatsen ett dokument med tider för apl, planerade möten och liknande.

 • Marknadsför fördelar med vad arbetsplatsen har att vinna genom apl. Skräddarsy upplägget utefter såväl studerande som arbetsplatsens behov och förutsättningar.

 • För att kunna matcha rätt studerande mot rätt arbetsplats är det alltid bra att ha någon apl-plats extra. Ibland uppstår situationer där de studerande får lov att byta arbetsgivare, varför ett så brett kontaktnät som möjligt är att föredra.

 • Etablera relationer för långsiktigt samarbete.

 • Få arbetsplatsen att känna sig trygg med möjligheten att höra av sig när som helst.

Planering och värdering av en arbetsplats

Campus Nynäshamn som huvudman ansvarar för att kvalitetssäkra apl-platserna.
Här följer exempel på frågor att ställa vid kartläggning och värdering av en arbetsplats:

 • Vad kan den studerande lära sig på arbetsplatsen inom aktuella kurser?
 • Behöver den studerande vara på flera arbetsplatser för att få möta ett tillräckligt brett kunskapsområde?
 • Har handledaren nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och i övrigt bedöms vara lämplig?
 • Hur kan kommunikationen ske med arbetsplatsen om den studerandes lärande?

 • Hur kan den studerandes arbetsmiljö säkerställas på arbetsplatsen?
 • Hur stämmer arbetsplatsens värdegrund överens med utbildningens värdegrund?
 • Hur fungerar exempelvis likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering? Är arbetsplatsen tillgänglig?

Utgå från elevens mål och önskemål om placering för apl. Försök att tillgodose dessa önskemål. Se även till att elevens behov av stödåtgärder kan tillgodoses!

Att förbereda arbetsplatsen

Utbildningsansvarig, samordnare eller yrkeslärare behöver i god tid ta kontakt med arbetsplatsen för att planera innehållet i den studerandes apl-period utifrån utbildningens mål.

 • Gå igenom arbetsplatsens och handledarens förväntningar på den studerande och på utbildningen, och vice versa. Gå igenom utbildningsavtalet, där många av dessa punkter återfinns.

 • Samtala kring handledarutbildning. Handledarutbildning finns på Skolverkets hemsida. Se länk nedan. Be att få en kopia på handledarnas intyg.
 • Anordna handledarträffar digitalt eller IRL, där alla handledare får möjlighet att träffa varandra och utveckla handledarskapet.

 • Kom överens om rutiner för kommunikation med arbetsplats och den studerande. Schemalägg tid för apl-besök och öppna för att mötas kring spontana händelser som behöver lösas under perioden.

 • Huvuduppgiften för den ansvarige handledaren är att planera, styra och stödja den studerandes lärande, men det kan vara värdefullt för den studerande att handledas av olika arbetstagare för att få möta fler arbetsuppgifter och få olika perspektiv. Det bidrar också till att den studerande får möjlighet att ingå i yrkesgemenskapen på arbetsplatsen.

 • Utbildningsansvarig lärare eller samordnare ger arbetsplatsen information om utbildningen och den studerande.

Exempel på information som handledaren och arbetsplatsen behöver

 • Kontaktuppgifter

 • Avtal/kontrakt/överenskommelse

 • Försäkringar/arbetsmiljöregler

 • Den studerandes förkunskaper

 • Utbildningens övergripande mål och värdegrund, samt (läroplan, examensmål) vilken roll apl har i utbildningen

 • Vilka kurser eller delar av kurser som ska genomföras på arbetsplatsen

 • Hur uppföljningen av den studerandes lärande ska ske, på vilka grunder bedömningen ska göras och handledarens roll i det

 • Användning av loggbok/checklistor, kommunikationskanaler, appar, telefon mm. Fråga om det finns möjligheter att filma/spela in/fotografera eller annat och använda i utbildningssyfte

 • Den studerandes behov och eventuella stödinsatser. Campus’ ledning tar beslut om extra resurser vid behov

 • Språkutvecklande arbetssätt – hur vi arbetar med språket i utbildningen, hur handledaren och andra på arbetsplatsen kan ge feedback genom att ställa frågor mm (behövs speciellt dokument om detta?)

Exempel på vad arbetsplatsen behöver ge den studerande vid introduktion

 • Ett bemötande som är välkomnande och inkluderande

 • Presentation av företaget (personal, projekt, organisation)

 • Rundvandring (omklädningsrum för olika behov, personalutrymmen)

 • Information om administrativa rutiner (arbetstider, raster, sjukanmälan, anslagstavlor)

 • Information om arbetsmiljö (kvalitets- och miljökrav, skyddsombud), olycks- och tillbudsregler (första hjälpen, säkerhetsrutiner), risker i arbetet (kemikalier, säkra lyft, mm.) samt om brand, utrymningsvägar, återsamlingsplats mm.

 • Information om personlig skyddsutrustning (ex. kläder, skyddsskor, id-kort, hjälm)

 • Övrigt (ex. specifika rutiner inom yrkesområdet)

Att förbereda den studerande

Före apl ska den studerande få information om plats och kontaktpersoner. Handledaren och den studerande kan med fördel ha kontakt/ha träffats innan periodens början. Den studerande behöver ta kontakt med arbetsplatsen senast 2 veckor före apl-perioden.

 • Ge information om arbetsplatsen. Detta kan till exempel göras genom:
  • Studiebesök (på denna och andra arbetsplatser)
  • Film om arbetsplatsen och/eller om arbetsuppgifter som kan förekomma där.
 • Berätta vad den studerande ska göra på arbetsplatsen för att lära det hen ska kunna. Presentera kursmål och ev matriser, koppla till styrdokument.
 • Var tydlig med att det ingår i utbildningen att ha apl och att det är fördelaktigt att se hur det fungerar på olika arbetsplatser. Detta är endast en arbetsplats bland många. Utbildningens syfte är att skapa yrkeskultur, yrkesidentitet och yrkeskunskaper.
 • Det är viktigt att den studerande informeras om att hen ska följa arbetsplatsens schema under de veckor som apl genomförs. Endast i undantagsfall kan den studerande få specialschema. Diskutera schemat innan starten av apl.

 • Gå igenom den studerandes förväntningar på handledaren, arbetsplatsen och apl-perioden.

 • Gå igenom hur uppföljning av lärandet kommer att ske och på vilka grunder bedömningen ska göras.

 • Även den studerande kan med fördel gå handledarutbildningen på Skolverket, speciellt de första två modulerna.
 • Var tydlig med att det inte är säkert att den studerande får jobb på denna arbetsplats. Den är bara en del av utbildningen.

 • Förbered den studerande språkligt genom att arbeta med olika språkliga och kulturella situationer. Ta reda på vilka språksituationer som finns på arbetsplatsen. SFI/SVA-läraren och yrkesläraren förbereder den studerande genom att arbeta integrerat kring dessa. Filmer och studiebesök kan vara bra underlag som man språkligt reflekterar kring och som blir bas för språk/yrkesundervisningen.

Under apl

 • Tag kontakt med arbetsplatsen redan under första veckan den studerande är där. Har den studerande kommit? Finns behov av återkoppling mer än trepartssamtal? Osv.

 • Var noggrann med avstämningar med den studerande och handledare främst i början av apl-perioden för att vara säker på att allt fungerar. Vid problem är det oftast möjligt att åtgärda dem på ett tidigt stadium.

 • Om problem uppstår, se till att handledaren eller den studerande kontaktar läraren direkt, så en dialog kan föras om hur problemet kan ställas tillrätta

 • Kom överens med arbetsplats och den studerande vilka möten som planeras in, men öppna även för spontana möten vid behov.

 • Stäm av att den studerande får det stöd hen behöver. Ge stöd till både den studerande och handledaren.

 • Dokumentation: Se till att apl dokumenteras (digitalt) så det går finns underlag för uppföljning och bedömning, samt grund för reflekterande samtal kring lärandet under och efter apl. Se till att den studerande har tid och tillgång till dator eller mobiltelefon – efter arbetsdagens slut. Kan den studerande filma och använda det materialet till reflektion och lärande av yrke och språk?

 • Följ upp den studerandes och handledarens dokumentation löpande under apl.

 • Stäm av vilka språksituationer som finns och arbeta språkstödjande. Sfi/svaläraren kan med fördel komma in och arbeta med dessa. Alternativt kan den studerande filma, och låta filmerna vara bas för språkundervisningen.

 • Följ kontinuerligt upp den studerandes kunskapsutveckling, både genom arbetsplatsbesök och övriga kommunikationsvägar. Prata löpande om hur kursmålen kan nås på arbetsplatsen. Ett sätt att stödja handledningen av den studerandes lärande är att ha trepartssamtal. Exempel på olika trepartssamtal finns på flera ställen i Skolverkets handledarutbildning på webben. Samtalen kan ske både fysiskt och med hjälp av digitala lösningar.

 • Stäm av med handledaren att den studerandes arbetsuppgifter svarar mot de mål man kommit överens om för perioden. Vid behov justera planeringen.

 • I de fall då samarbetet med arbetsgivaren måste avbrytas skall den studerande få en ny apl-plats så snart som möjligt.

 • Vid kursslut: läraren ser till att ha information om den studerandes kunskaper från apl när betyget ska sättas vid kursens slut. Vid betygsättning ska läraren utnyttja all tillgänglig information om den studerandes kunskaper i relation till de nationella kunskapskraven.

Efter apl

 • Utvärdera det arbetsplatsförlagda lärandet. Vad har gått bra, vad har gått mindre bra? Det är viktigt att både den studerande, arbetsplats/handledare och lärare tillsammans utvärderar perioden.

 • Dokumentera utvärderingen inför utveckling av nästa period. Ge till rektor som tar den med i skolans systematiska kvalitetsarbete.

 • Följ upp den studerandes tid efter utbildningen. Vilka går direkt vidare till jobb? Kan man se några mönster?

 • Efterarbeta apl-perioden genom bland annat lärande reflektioner och erfarenhetsutbyten kring det som de studerande har lärt under perioden.

 • Bedömning den studerandes lärande såväl formativt som summativt.

 • Se till att den info ni får genom utvärderingen av apl gör att apl är en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet och blir en del i kommunens årsredovisningar.

Saknar du något på denna sida?